كلاس بندي  پايه اول

كلاس101

كلاس102

كلاس103

كلاس104

كلاس105

كلاس بندي پايه دوم 

 

كلاس211

كلاس212

     كلاس221

     كلاس222

     كلاس223

 

 كلاسبندي پايه سوم

كلاس311

 كلاس312

كلاس313

 كلاس321

 كلاس322

جدول برنامه ساعت كاردبيرستان

 

قبول شدگان كنكور سراسري 93

 

قبول شدگان كنكوردانشگاه آزاد 93

 

برنامه هفتگي

 

 

اسامي پذيرفته شدگان كنكور سال 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نشريه عيدانه 92 دبيرستان (رمز elham)

 عيدانه 93 دبيرستان (رمز elham)

 

شماره حساب 4150101724006( بانك ملي شعبه نارمك - به نام دبيرستان نمونه دولتي الهام)

فرم مشخصات همكاران 

 

8دوربين مداربسته درزندگي 

 

دعوتنامه :با سلام واحترام خدمت اولياي فرهيخته

درراستاي اجراي بخشنامه برگزاري انتخابات انجمن اوليا ومربيان مدارس وهمچنين اعتلاي ركن خانواده وهمدلي وياري رساندن به نظام تعليم وتربيت ، بدينوسيله ازشما دعوت ميگردد درجلسه انجمن اولياومربيان مورخ93/6/25 ازساعت 15 الي 17 درمحل دبيرستان برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد حضور به موقع شما مزيد امتنان است. باتشكر مديريت دبيرستان نمونه دولتي الهام